Khối ngoại đã bán ròng rã 4 tháng liên tiếp kể từ tháng 11 đến nay, và sang tháng 3, họ đã quay lại mua ròng.