ASEAN sẽ ưu tiên thiết lập một hiệp định thương mại tập trung vào châu Á, gồm cả Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản.