Việc quy định ngay trong luật về danh mục và mức thuế suất thuế nhập khẩu là thiếu khả thi...