Quy định về phí xe máy vẫn được ban hành, bất kể góp ý đề nghị tạm dừng, bãi bỏ.