Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam đã và đang tham gia tích cực các Hiệp định thương mại tự do, kinh tế vĩ mô ổn định là những tiền đề thu hút mạnh mẽ vốn FDI trong năm 2016.