Bắt đầu ngày mới một cách hợp lý là điều vô cùng quan trọng, đặc biệt với doanh nhân.