Trước tiên, phải xác định rõ đường đến của thị trường nông sản Việt Nam là đâu để có chiến lược phát triển phù hợp.