Giá cao su giảm mạnh theo đà bán tháo trên thị trường chứng khoán khu vực và giá dầu thô.