Sau Hội thảo Theo Dấu Dòng Tiền do Forbes Vietnam tổ chức, chúng tôi có cuộc gặp gỡ và phỏng vấn ông Võ Sỹ Nhân, diễn giả của buổi hội thảo Giám đốc Điều hành Công ty Gaw NP Capital tại Việt Nam.