Có thể trước mắt việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm rủi ro giá cả hàng hóa chưa mang lại nhiều lợi ích cho NH nhưng qua đây NH giúp DN phát triển và hoạt động tốt. Khi đó, khả năng trả nợ của DN sẽ tốt hơn...