Để được vay vốn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đáp ứng các điều kiện như: Có tổng giá trị tài sản thế chấp, cầm cố tại tổ chức tín dụng tối thiểu 15% giá trị khoản vay; không có nợ thuế, nợ xấu; có tối thiểu 20% vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư...