Báo cáo việc làm tháng 8 là số liệu cuối cùng trước khi Fed tổ chức cuộc họp chính sách quan trọng vào hai ngày 16 và 17/9 tới.