Trường hợp chi nhánh được công ty ủy quyền tham dự thầu thì chi nhánh được tham dự thầu với tư cách của công ty.