Hệ thống giao dịch tự động hay robot giao dịch là một trong những dịch vụ mới mà đội ngũ TT Consulting mang đến cho khách hàng, giúp họ có thể tăng nguồn thu nhập thụ động một cách nhanh nhất.