Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bộ Công Thương đặt ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp đạt 7,0-7,5%/năm. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hoá tăng bình quân khoảng 10-12%/năm. Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu tăng bình quân dưới 10-12%/năm. Cân bằng cán cân thương mại đến năm 2020.