"78% những người được hỏi cảm thấy thế hệ sau không đủ trách nhiệm về mặt tài chính để gánh vác tài sản thừa kế".