Trong công ty mới mang tên Alphabet, Google sẽ chỉ là một công ty con nhưng vẫn đóng vai trò cốt lõi.