Có cần đổi tên cho Viễn Đông? Phải dần lôi kéo CHDCND Triều Tiên vào các liên kết, hợp tác trong khu vực