Nhiều DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thành lập công ty ở các “thiên đường thuế” rồi từ đó mới đầu tư hàng tỷ USD vào Việt Nam. Với các cơ chế đặc thù từ các điểm đầu tư này, cần hết sức cảnh giác.