Với việc mở chuỗi brand shop, OPPO Việt Nam cho thấy họ có một hướng đi hoàn toàn khác với các đối thủ trên thị trường.