Theo TS. Trần Du Lịch – Thành viên Hội đồng chính sách tiền tệ Quốc gia, mục tiêu lạm phát năm nay dưới 5% vẫn khả thi.