Nếu được thông qua, dự thảo Thông tư 36 sửa đổi đang được Ngân hàng Nhà nước đưa ra lấy ý kiến, sẽ hạn chế tín dụng vào thị trường bất động sản