Thị trường Anh chỉ chiếm 2,5% tổng kim ngạch XK của Việt Nam, nên tác động của Brexit là không nhiều. Tuy nhiên những ảnh hưởng gián tiếp mới thực sự là nỗi lo trong dài hạn.