Giảm phí visa hay miễn thị thực không phải là chiếc đũa thần để du lịch phát triển.