Habeco, Sabeco và các doanh nghiệp đồ uống khác thừa nhận, để nâng cao sức canh tranh của đồ uống trong nước khi hội nhập, ngoài việc nâng cao chất lượng sản xuất, thì kênh phân phối thương mại là yếu tố quyết định.