Một dự án lẽ ra chỉ có quy mô 200 - 300 triệu USD, đã được các nhà đầu tư nâng lên thành 4 tỷ USD nhờ câu nói và tư tưởng hành động của Bí thư Đinh La Thăng.