Đó là quy định của Thông tư số 119/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vừa được Bộ Tài chính ban hành.