Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao khả năng cạnh tranh,góp phần làmtăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động, năm 2013 Thủ tường Chính phủ đã ban hành Quyết định số 601/QĐ-TTg thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Để đảm bảo phát huy hiệu quả của Quỹ này, ngày 12/8/2015 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 119/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.