Cần thêm hỗ trợ mạnh tay hơn từ các quy định về thuế.