Nhiều dự án đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) có vốn cao, chất lượng không bảo đảm