“Cán bộ, công chức, viên chức chỉ được phép nhận quà tặng mang tính chất lưu niệm và có giá trị đến 2 triệu đồng trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ” là quy định mới tại Dự thảo Luật phòng chống tham nhũng đang được đưa ra lấy ý kiến.