tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Cán bộ được phép nhận quà giá trị dưới 2 triệu đồng

  • Cập nhật : 30/06/2016
can bo duoc phep nhan qua gia tri duoi 2 trieu dong

Cán bộ được phép nhận quà giá trị dưới 2 triệu đồng

 “Cán bộ, công chức, viên chức chỉ được phép nhận quà tặng mang tính chất lưu niệm và có giá trị đến 2 triệu đồng trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ” là quy định mới tại Dự thảo Luật phòng chống tham nhũng đang được đưa ra lấy ý kiến.

Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng vừa được Thanh tra Chính phủ đưa ra lấy ý kiến trước khi trình Quốc hội. Liên quan đến vấn đề phòng ngừa tham nhũng, để tránh trùng lặp với quy định về nội dung công khai, minh bạch trong các luật chuyên ngành, Dự thảo Luật đã quy định theo hướng bao quát hơn.

Theo đó, Dự thảo Luật bỏ 18 điều trong Luật hiện hành (từ Điều 13 đến Điều 30) và tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định về nguyên tắc công khai, nội dung công khai, hình thức công khai và đặc biệt xác định rõ trách nhiệm công khai thuộc về người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cụ thể, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo quy định của Luật này và các luật khác có liên quan.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý thực hiện việc công khai, minh bạch. Trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật thì phải xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, yêu cầu người có thẩm quyền xử lý (Điều 15).

Dự thảo cũng quy định rõ chế độ họp báo, phát ngôn, Quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân và theo đó là trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi có yêu cầu (các Điều 16, 17, 18 Dự thảo). Trong đó, đáng lưu ý, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin về tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan, tổ chức, đơn vị được yêu cầu phải cung cấp thông tin, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

“Trong trường hợp nội dung thông tin được yêu cầu đã được công khai thì hướng dẫn người yêu cầu tiếp cận thông tin đó; trường hợp không cung cấp hoặc chưa cung cấp được thì phải trả lời cho người yêu cầu bằng văn bản và nêu rõ lý do” - Dự thảo Luật nêu rõ.

Cán bộ được nhận quà lưu niệm trị giá dưới 2 triệu đồng

Một nội dung đáng chú ý trong Dự thảo Luật, đó là Điều 25 quy định về tặng quà và nhận quà tặng. Theo đó, cơ quan, tổ chức, đơn vị, người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chỉ được sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước để tặng quà theo đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và phải công khai việc tặng quà.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị khi huy động các nguồn lực xã hội để gây quỹ sử dụng cho việc tặng quà vì mục đích từ thiện thì phải công khai và giải trình về việc huy động, đóng góp, quản lý và sử dụng nguồn lực được huy động.

Cán bộ, công chức, viên chức không được nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trực tiếp đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.

Tuy nhiên, Dự thảo cũng quy định, cán bộ, công chức, viên chức chỉ được phép nhận quà tặng mang tính chất lưu niệm và có giá trị đến 2 triệu đồng trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ. Trường hợp quà tặng có giá trị trên 2 triệu đồng, thì người nhận quà phải nộp lại quà tặng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Người nộp lại quà tặng theo quy định được ưu tiên mua lại quà tặng. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức quyết định việc tổ chức bán quà tặng. Tiền thu được từ việc bán quá tặng, sau khi trừ các chi phí hợp lý liên quan đến việc bán quà tặng phải được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Dự thảo Luật cũng quy định, Chính phủ quy định chi tiết việc nộp lại quà tặng, bán quà tặng và nộp vào ngân sách nhà nước tiền thu được từ việc bán quà tặng.

(VnMedia)

Trở về

Bài cùng chuyên mục