Các nhà sản xuất phụ tùng sẽ thu lợi lớn nếu xe điện được chấp nhận rộng rãi.