Để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn, tỉnh Phú Thọ sẽ đầu tư hơn 19.000 tỷ đồng cho phát triển hệ thống giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2030; trong đó giai đoạn 2016 - 2020 đầu tư khoảng 6.462 tỷ đồng, giai đoạn 2021 - 2030 trên 13.000 tỷ đồng.