Sự biến động giá cả hàng hóa được xem là một trong những rủi ro lớn đối với các doanh nghiệp (DN) có các giao dịch mua, bán hàng hóa theo hợp đồng cố định giá trong một thời gian dài. Bởi đối với đa số DN sản xuất, sản phẩm đầu ra thường được ký hợp đồng theo đơn hàng trước khi sản xuất, vì vậy khi giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng, nhưng giá bán sản phẩm đã cố định từ trước thì nguy cơ thua lỗ là rất lớn.