Nền kinh tế Mỹ đã quay trở lại với quỹ đạo với GDP quý II tăng trưởng tốt hơn dự đoán.