Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 2999/QĐ-TCHQ về Quy chế Kiểm định, phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Đây là những quy định hết sức quan trọng nhằm phân tích, kiểm tra chuyên ngành, xác định hàng hóa đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu.