Đây là ví dụ lớn nhất thể hiện các doanh nghiệp dược phẩm khao khát thâu tóm các doanh nghiệp cùng ngành như thế nào.