Nga cần xây dựng một xã hội dân sự phát triển để giải quyết những bất cập hiện nay.