Nếu ông Obama đã để lại vấn đề gì cho ông Trump, thì đó không phải là nền kinh tế Mỹ quá yếu, mà là thị trường lao động quá mạnh.