Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là cú huých mạnh để nâng cao kim ngạch xuất khẩu (XK) sản phẩm công nghiệp (CN) của Việt Nam. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn, cần tối ưu hóa được những cơ hội từ hội nhập để hướng đến tăng trưởng XK một cách bền vững.