Một trang trại nuôi hàng ngàn con bò Úc nhập khẩu hoạt động hoàn toàn cơ giới hóa trên thảo nguyên M’Đrắk.