Vì tình hình lạm phát phi mã 98,3% và tỷ lệ thất nghiệp 6,8%, Venezuela năm thứ hai liên tiếp giữ vị trí nền kinh tế nghèo khổ nhất thế giới.