Gửi thông điệp trực tiếp đến với người tiêu dùng thông qua  hình thức truyền thông thương mại (thư trực tiếp, email, chào hàng qua điện thoại,.