Mùa ĐHCĐ 2016 đang diễn ra và những DN có chính sách chi trả cổ tức cao vẫn được nhiều nhà đầu tư quan tâm, thu hút mạnh dòng tiền đầu tư.