Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND Tp.HCM trong việc thực hiện các quy định về thanh tra và phòng chống tham nhũng từ 2011 đến tháng 6/2014.