63% người tiêu dùng Việt Nam cho biết ưu tiên dùng hàng Việt Nam; 54% người tiêu dùng khuyên người thân, bạn bè nên mua hàng Việt Nam. Thế nhưng có một thực tế đáng bàn là đa số người tiêu dùng không thể phân biệt được thế nào là hàng Việt.