Từ nay đến tháng 6-2017, các NH thương mại trên địa bàn sẽ tập trung giải ngân số vốn đã cam kết trong chương trình kết nối và sẽ dành 150.000 tỷ đồng vốn tín dụng để hỗ trợ các DN tập trung sản xuất, kinh doanh.