Theo báo cáo hợp nhất, các tập đoàn - tổng công ty có tổng nợ phải thu là 293.617 tỉ đồng, trong khi số nợ phải trả là 1.567.063 tỉ đồng