Các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam tiếp tục cải thiện trong tháng 6 khi sản lượng tăng tốc lên mức cao nhất trong 11 tháng.